Privacy Policy

1. วัตถุประสงค์

เว็บไซต์ ra365.net ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการเกมพนันออนไลน์ทุกประเภท และครบวงจรผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดที่ได้รับการกำหนด และประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของเว็บไซต์ หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการผูกพันตามเงื่อนไข และข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้ใช้มีสิทธิ์ยุติการใช้บริการบนเว็บไซต์ ra365.net ทันที อย่างไรก็ดี หากผู้ใช้บริการยังคงใช้งานเว็บไซต์โดยไม่มีการแสดงความไม่ยินยอม หรือมีการกระทำใด ๆ ที่สามารถถือได้ว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไข ข้อกำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้ใช้บริการได้ยินยอม และตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของเว็บไซต์อย่างเต็มที่

2. เงื่อนไข และข้อกำหนด

  • เว็บไซต์ ra365.net กำหนดให้การดาวน์โหลด, ดัดแปลง หรือทำซ้ำเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เพื่ออัพโหลด หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูลข่าวสาร, ซอฟต์แวร์, กราฟิก, รูปภาพ และวิดีโอที่มีให้บริการอยู่ภายในเว็บไซต์นั้นไม่อนุญาต การกระทำเหล่านี้รวมถึงการดาวน์โหลด, อัพโหลด หรือการดัดแปลงเพื่อเผยแพร่ให้ปรากฏต่อสาธารณะโดยมีจุดประสงค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือประโยชน์ส่วนรวมก็ตามถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการที่กระทำการดังกล่าวอาจต้องเผชิญกับการดำเนินการทางกฎหมาย หรือการยุติบริการจากทางเว็บไซต์ตามนโยบายที่กำหนดไว้
  • ที่เว็บไซต์ ra365.net มีนโยบายที่อาจทำการยกเลิก หรือหยุดการให้บริการชั่วคราว หรือถาวรแก่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งหากพบว่าการใช้งาน หรือบริการของผู้ใช้นั้นส่งผลกระทบเชิงลบต่อเว็บไซต์หรือต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการพิจารณาเฉพาะกรณี เพื่อรักษาความปลอดภัย ความเสถียร และเพื่อปกป้องทรัพยากรของเว็บไซต์ และสิทธิ์ของผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ การตัดสินใจนี้จะมุ่งมั่นที่จะป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือการกระทำที่อาจนำไปสู่การละเมิดข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์
  • เว็บไซต์ ra365.net สงวนสิทธิ์ในการหยุด หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของเว็บไซต์ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อใดข้อหนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขเหล่านั้น การดำเนินการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อพบว่าผู้ใช้มีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนภายในเว็บไซต์ การยกเลิก หรือหยุดการให้บริการนี้มุ่งหวังเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ และปกป้องผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมของเว็บไซต์ยังคงปลอดภัย และเป็นธรรมต่อทุกผู้ใช้
  • เว็บไซต์ ra365.net อาจตัดสินใจปิดการให้บริการเครือข่ายชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุง, แก้ไข หรืออัพเดทระบบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า การดำเนินการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งหมดของระบบทำงานได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย การหยุดการให้บริการชั่วคราวนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาระบบที่จำเป็น ซึ่งผู้ใช้บริการควรตระหนัก และเข้าใจในความจำเป็นของการดำเนินการเหล่านี้เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุด
  • เพื่อให้สามารถใช้บริการพนันออนไลน์ที่เว็บไซต์ ra365.net ผู้ใช้จะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกโดยตรงกับทางเว็บไซต์ ในการสมัครสมาชิกนั้น ผู้สมัครจำเป็นต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวอย่างครบถ้วน และต้องแน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้มานั้นถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน หากพบว่าข้อมูลที่ผู้สมัครให้มานั้นไม่ถูกต้อง หรือมีการปลอมแปลง ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่บัญชีนั้นทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า การดำเนินการนี้เป็นมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัย และความเป็นธรรมในการให้บริการบนเว็บไซต์ รวมถึงป้องกันการฉ้อโกงและการใช้บริการที่ไม่เหมาะสม

3. หน้าที่ และความรับผิดของผู้ใช้บริการ

ทางเว็บไซต์ ra365.net ย้ำถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นความจริงจากผู้ใช้บริการในการสมัครสมาชิกหรือในการใช้บริการต่าง ๆ ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้มาจะต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจริงของผู้นั้น ห้ามให้ข้อมูลเท็จ หรือใช้ข้อมูลของผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ใช้บริการ เช่น การใช้ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, หรือข้อมูลทางการเงินของผู้อื่น เป็นต้น การกระทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดนโยบายของเว็บไซต์เท่านั้น แต่ยังเป็นการละเมิดกฎหมายด้วย หากพบว่ามีการให้ข้อมูลเท็จ ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ และอาจดำเนินการทางกฎหมายต่อไปได้

  • เว็บไซต์ ra365.net ยึดมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเป็นมิตรสำหรับผู้ใช้บริการทุกคน ดังนั้นจึงห้ามผู้ใช้บริการกระทำการใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เหมาะสมกับเว็บไซต์ การกระทำเหล่านี้รวมถึงการข่มขู่, การแสดงความคิดเห็นที่เป็นลบอย่างไม่สมเหตุสมผล หรือการละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งใน และนอกเว็บไซต์ รวมทั้งการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หรือรุนแรงในการสื่อสารต่อสาธารณะ หรือในพื้นที่สาธารณะบนเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม รวมถึงการระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการของผู้ที่ละเมิดนโยบายนี้ การดำเนินการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบสุข และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือความไม่พอใจในหมู่สมาชิก และผู้ใช้บริการของเว็บไซต์
  • ผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ ra365.net ต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการเล่นเกมการพนันออนไลน์มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดการชนะ หรือแพ้ ซึ่งความเสี่ยงนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกม และไม่สามารถกำหนด หรือควบคุมได้โดยเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นผลจากปัจจัยภายนอก หรือภายใน ผู้ใช้บริการจึงจำเป็นต้องยอมรับความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยตัวเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิ์ใด ๆ จากทางเว็บไซต์ ra365.net ไม่ว่าจะเป็นในกรณีทางแพ่งหรือทางอาญา

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

  • เว็บไซต์ ra365.net อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของเรา หรือไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องก็ตาม การให้ลิงก์เหล่านี้เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นการรับรองหรือการรับประกันความถูกต้อง, ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์เหล่านั้น ทางเว็บไซต์ ra365.net ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหา หรือกิจกรรมของเว็บไซต์เหล่านั้น ผู้ใช้บริการควรระมัดระวัง และทำการตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนการตัดสินใจใช้งาน หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว ควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และทำความเข้าใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์นั้น ๆ อย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ
  • หากมีผู้ใช้บริการ หรือเว็บไซต์อื่นที่ต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ra365.net ผู้ใช้บริการสามารถทำได้โดยการเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ ra365.net แต่ก่อนที่จะดำเนินการเชื่อมโยงดังกล่าว จำเป็นต้องแจ้งความประสงค์ และรายละเอียดของการเชื่อมโยงไปยังทางเว็บไซต์ ra365.net เพื่อขออนุญาตก่อน การทำเช่นนี้จะช่วยให้ทางเว็บไซต์ตรวจสอบ และอนุมัติการเชื่อมโยงเพื่อดูแลความถูกต้อง และความเหมาะสมของเนื้อหาที่จะแสดงพร้อมลิงก์ การขออนุญาตนี้เป็นการป้องกัน และรักษามาตรฐานของเว็บไซต์ ra365.net ให้แน่ใจว่าลิงก์ที่เชื่อมโยงมาไม่ได้มาจากแหล่งที่ไม่เหมาะสม หรือมีเนื้อหาที่ไม่ตรงกับค่านิยม และนโยบายของ ra365.net เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของเว็บไซต์

5. การปฏิเสธความรับผิด

ทางเว็บไซต์ ra365.net แจ้งว่าจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการอาจประสบในขณะใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือทางอ้อม นั่นรวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้, การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการตามคำแนะนำ หรือข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์นี้ต้องอาศัยการตัดสินใจ และความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบ และเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ และควรใช้บริการอย่างมีความระมัดระวัง ทางเว็บไซต์แนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบ และปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อให้เข้าใจถึงขอบเขตของความรับผิดชอบที่เว็บไซต์มีต่อผู้ใช้